Concello de Ribadeo

Rexistro

O Concello de Ribadeo dispón dun Rexistro Electrónico Xeral, no que se fai o correspondente asento de todo documento que sexa presentado ou que se reciba en calquera órgano administrativo, Organismo público ou Entidade vinculado ou dependente a estes, e dunha oficina de asistencia en materia de rexistros na que se poden presentar de forma presencial os escritos e documentos dirixidos ao Concello de Sarria e ao resto das Administracións Públicas, na que se dixitalizarán os documentos presentados, devolvéndose os orixinais aos interesados, sen prexuízo de aqueles supostos nos que a norma determina a custodia pola Administración dos documentos presentados ou resulte obrigatoria a presentación de obxectos ou de documentos nun soporte específico non susceptíbel de dixitalización.

No Catálogo de trámites da sede electrónica do Concello de Ribadeo pódense descargar as instancias dos distintos procedementos administrativos e tamén tramitalos electronicamente.

Catálogo de trámites