Concello de Ribadeo

Servizos de Información Catastral

O punto de información catastral de Ribadeo presta os seguintes servizos de información:

 • Consulta e certificación para titulares catastrais de datos protexidos relativos a bens inmobles da súa titularidade.
 • Certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.
 • Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
 • Presentación de declaracións catastrais correspondentes a alteracións inmobiliarias.

Que se pode facer no PIC de Ribadeo?

Poderá obter os seguintes servizos:

 • Información tanto de carácter general como respecto a inmuebles concretos, respetando las limitaciones establecidas para el acceso a los datos protegidos, en la legislación vigente.
 • Asesoramiento y asistencia para el cumplimiento de las obligaciones con el Catastro, así como para la presentación de todo tipo de documentación.
 • Expedición de certificados (literales y gráficos) de los datos que consten en el Catastro, solicitados en nuestras oficinas o por correo convencional.
 • Emisión de cartografía (en soporte papel y digitalizada), ortofotografías (en soporte papel y digitalizadas) y otros documentos.
 • Acceso telefónico y telemático gratuito para contactar con la Línea Directa del Catastro y acceder a los Servicios Electrónicos del Catastro.
 • Recepción y tramitación de los escritos presentados de manera presencial o enviados por correo convencional.

Acceso ao PIC de Ribadeo

Todo o mundo pode acceder ao servizo de consulta e certificación de datos catastrais protexidos baixo certas condicións.

Son datos catastrais protexidos o nome, apelidos, razón social, código de identificación e domicilio de quen figure inscritos no Catastro Inmobiliario como titulares, así como o valor catastral e os valores catastrais do chan e, no seu caso, da construción, dos bens inmobles individualizados.

Poden acceder a información protexida do Catastro e obter a certificación catastral, os siguintes usuarios:

Certificación catastral
 • Os titulares catastrais de cada inmoble, cando as certificacións catastrais conteñan datos protexidos, é dicir, os que fan referencia á titularidade ou ao valor catastral.
 • Os titulares catastrais das parcelas colindantes, excepto ao valor catastral.
 • Os titulares ou cotitulares de dereitos de trascendencia real ou de arrendamento o aparcería que recaigan sobre os bens inmobles inscritos no Catastro.
 • Os herdeiros ou sucesores respecto a os bens inmobles do causante ou transmitente que figuren inscritos no Catastro.
 • Calquera interesado poderá obter un certificado acerca da circunstancia de non figurar como titular catastral de bens inmobles no Catastro.

Outros:

 • Os órganos xudiciais e, en particular, os Xulgados e Tribunais, así como o Ministerio Fiscal, poderán acceder á información catastral protexida, sen necesidade de consentimento do afectado e no exercicio das funcións que teñen atribuídas, en virtude do establecido no apartado c) do artigo 53.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.
 • Os órganos das Administracións, entidades e corporacións públicas a que se refire o artigo 53.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario poderán, no exercicio das súas funcións e competencias, consultar e obter certificados por medios electrónicos dos datos dos bens inmobles obrantes na BDNC, previa autorización da Dirección Xeral do Catastro e coas limitacións que se recollen no artigo 50.3 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario. En particular, o acceso non poderá ser autorizado no caso de que a solicitude incumpra os requisitos de competencia, idoneidade e proporcionalidade ao que se refiren o artigo 53.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario e o artigo 80 do Real Decreto 417/2006, do 7 de abril.
 • Os notariosrexistradores da propiedade poderán acceder aos datos catastrais protexidos para a identificación de inmobles, segundo establece o apartado b) do artigo 53.2 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, así como para dar cumprimento á obrigación de facer constar a referencia catastral nos documentos por eles autorizados ou rexistrados, nos termos que establece o Título V do citado texto refundido.

A Dirección Xeral do Catastro, de oficio ou a instancia do correspondente titular catastral, poderá requirir aos usuarios deste servizo para a xustificación dos accesos a datos protexidos que realizasen.

Os certificados catastrais telemáticos obtidos a través dos Puntos de Información Catastral producirán idénticos efectos que os certificados expedidos polos órganos da Dirección Xeral do Catastro coa firma manuscrita, tal e como establece o artigo 83.2 do Real Decreto 417/2006.