Concello de Ribadeo

Centro de Información á Muller

Centro municipal de carácter permanente e ámbito territorial comarcal, adscrito á Delegación de Promoción Económica e Igualdade, no que se promove unha intervención pluridisciplinar e integral dende unha perspectiva de xénero: asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos e calquera outra encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que, de forma individualizada ou colectiva, a soliciten.

Funcións e servizos:

 • Asesoramento xurídico.
 • Atención psicolóxica.
 • Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial.
 • Difusión e sensibilización cidadá da vixencia e aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes.
 • Canle de comunicación entre as usuarias e os distintos organismos con competencias en materia de muller.
 • Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de igualdade de oportunidades e, en especial, difundindo as actividades e servizos que desenvolve a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.
 • Realización de conferencias, encontros, xornadas e cursos sobre temas de especial incidencia na consecución do principio de igualdade.
 • Atención específica ás mulleres vítimas de violencia de xénero, poñendo á súa disposición o acceso aos recursos existentes na Comunidade
 • Autónoma a través da xestión urxente cos servizos da policía, sanitarios, psicolóxicos, xudiciáis e sociáis que sexan oportunos.
 • Recepción de denuncias e queixas en materia de discriminación por razón de sexo no ámbito da publicidade e os medios de comunicación e traslado destas ao órgano competente.
 • Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres na sociedade civil.
 • Calquera outras actividades que se adecúen ao obxectivo prioritario da consecución da igualdade.