Concello de Ribadeo

FAQ

Neste espazo atoparás resposta ás preguntas máis frecuentes que formula a cidadanía. Para facer máis doada a túa consulta organizámos estas preguntas en diferentes temáticas e adxuntamos a documentación, impresos, solititudes… que podes precisar para realizar determinados trámites.

Administración e trámites xerais

De luns a venres de 9:00 a 14: 00 horas.

Hai un modelo de instancia xeral que podes cubrir en entregar nas oficinas de Secretaría. Na sede electrónica do Concello poderás descargar este modelo.

Si, só terías que solicitalo por escrito nas oficinas da secretaría do Concello.

Para iso sería necesario que cubras a estancia correspondente e a entregues xunto con unha copia do DNI (ou no seu caso tarxeta de estranxeiro/a ou, pasaporte, libro de familia para menores de 15 anos) e un documento que acredite a ocupación da vivenda. Isto será necesario só no caso de que non se trate dunha incorporación de novos habitantes a un grupo familiar xa empadroado, para o que valería con presentar unha autorización de algún familiar.

Neste caso non sería necesario ningún trámite, faise de oficio.

Se necesitas facer unha rectificación ou actualización deste tipo de datos tes que entregar un documento acreditativo do dato correcto.

Debes solicitar nas oficinas de secretaría o devandito certificado, que ten un custo de 3,91 euros, agás no caso de que sexas pensionista, desempregado/a ou membros dunha familia numerosa.

Si, pois segundo o Real Decreto 137/1993 do 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Armas, as tarxetas de armas son concedidas e/ou retiradas polos alcaldes dos municipios nos que se atopan aveciñados ou residindo os solicitantes, previa consideración da conducta e antecedentes dos mesmos.

Si, o Concello ten un Rexistro Municipal de Asociacións. Para inscribir nel a túa asociación só tes que entregar, xunto con unha solicitude, unha copia selada dos estatutos e da acta fundacional.

Si, só tes que cubrir unha solicitude acompañada dun plano onde figure o terreo a certificar e pagar as taxas correspondentes.

Si. Todos os meses do ano, agás xullo e agosto, desprázanse a Ribadeo axentes da Policía Nacional de Lugo para realizar este trámite. Veñen dous días no mes e a tramitación faise na Oficina de Turismo, en horario de 10:00 a 12:30 horas, logo de pedir cita previa nas oficinas municipais. No mes seguinte da renovación poderás recoller o DNI na Oficina da Policía Municipal co resgardo acreditativo. Lembra que este trámite só é valido para o DNI, non se renova aquí o pasaporte nin se expide a tarxeta de residencia.

Tanto o IBI como o IVTM poden ser domiciliados ou aboados directamente na oficina de Abanca. Os recibos de auga e de recollida de lixo pódense pagar na oficina de Aquagest, na Avenida de Galicia 21-23.

Ademais de facelo no taboleiro de anuncios do propio concello xa é posible acceder, a través desta web, ás actas correspondentes ás sesións plenarias e ás xuntas de goberno local. Con esta medida, o Concello de Ribadeo pretende garantir o acceso, libre e transparente, dos seus cidadáns á información de carácter municipal.

Os códigos postais operativos no Concello de Ribadeo son os seguintes: 27.700 para o casco urbano, 27.714 para Arante e Covelas, 27.711 para Cedofeita e Couxela, 27.796 para A Devesa, 27.713 para Obe, 27.710 para Piñeira e Vilaseán, 27.715 para Rinlo, 27.797 para Vilaframil e 27.712 para Vilaosende.

No Concello de Ribadeo temos implantado o Portelo Único, un instrumento de interrelación coa Xunta de Galicia e coa Administración do Estado que nos permite:

Configurar os nosos rexistros como oficinas de contacto, admitindo a presentación nas mesmas de calquera solicitude, escrito ou comunicación dirixido aos órganos da Administración Xeral do Estado e da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Deixar constancia nos seus rexistros da entrada das devanditas solicitudes, escritos e comunicacións, con indicación nos seus asentos do seu número, epígrafe expresivo da súa natureza, data de entrada e hora da súa presentación, interesado ou órgano administrativo remitente, persoa ou órgano administrativo ao que se dirixe, así como una referencia ao contido do escrito ou comunicación que se rexistra.

Animais

Si, hai un rexistro municipal no que debes entregar unha solicitude acompañada dunha serie de documentación. O rexistro municipal inclúe animais potencialmente perigosos e, entre outras razas, sinala como perigosas as seguintes: American Stafforshire Terrie, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Dobermann, Dogo Arxentino, Dogo de Burdeos, Dogo de Tibet, Fila Brasileiro, Mastin Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorquín (Ca de Bou), Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu e Akita Inu, así como os cruces destas razas ou os destas con cans que manifesten unha marcada agresividade, xa sexa natural ou inducida mediante adestramento.

Comercio

A normativa vixente en cuestión de ruídos é o Decreto 320/2002, de 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica.

Para obter a licenza de apertura correspondente hai que tramitar a licenza de Obras e a de apertura na Secretaría do Concello.

Na Oficina de Desenvolvemento Local (ADL), que está situada no Concello na segunda planta, ou escribindo un correo directamente a adl@ribadeo.gal

Debes solicitalo por escrito nas oficinas da secretaría. Deste xeito pasarás a unha lista de espera e, segundo vaian quedando postos vacante so Concello irá concedendo espazos aos solicitantes. Co mercado semanal, que ten lugar os mércores, acontece exactamente o mesmo.

Defuncións

Debes solicitalo por escrito nas oficinas da Secretaría, no Negociado 3. Unha vez cursada a solicitude, pasarás a formar parte dunha lista. Cando se realice o sorteo das sepulturas, a orde desa lista será a que se aplicará para a súa adxudicación. Tamén poderías desistir do trámite en calquera momento.

Equipamentos culturais

O Concello conta co Auditorio Municipal para estes casos, pois hai nel salas de espazo reducido. Tes que solicitalo por escrito e ten un custe reflectido na ordenanza correspondente.

O prazo está aberto desde o 1 ao 31 de xullo de luns a xoves. Só tes que acudir ás dependencias da EMMeD de Ribadeo no Auditorio Municipal co teu número de conta bancaria e cubrir o impreso de matrícula.

Na especialidade de Iniciación á Música os/as alumnos/as poden matricularse entre os 4 e os 8 anos. A partir desa idade poderán facelo en Linguaxe Musical e na especialidade do instrumento que elixan. Para pre-danza a idade necesaria é de 4 a 6 anos e, a partir de entón, xa se pode escoller entre danza ou ballet clásico.

O alumnado que estude na EMMeD de Ribadeo ten a posibilidade de participar en campamentos musicais, concertos, intercambios, xornadas culturais, cursiños, talleres…

Si, é posible levar para o domicilio aqueles libros que sexan de préstamo, así como vídeos, CD’s, CD-ROM, revistas… tanto para facer isto como para empregar o servizo de internet na biblioteca é necesario ter o carné de lector.

Equipamentos deportivos

Debes solicitalo por escrito na Oficina Municipal de Información Xuvenil, no Auditorio Municipal, ou nas oficinas municipais do Concello. Toda a información relativa ao custo e condicións do uso destas instalacións podes consultalo na ordenanza correspondente.

ORDENANZA FISCAL NUMERO T13 | PDF

Equipamentos tecnolóxicos

Precisas en primeiro lugar darte de alta como usuario/a desta Rede. Para iso é necesario rexistrarse como usuario/a da Rede CeMIT. No botón de abaixo podes rexistrarte directamente.

ALTA USUARIO/A CeMIT

Nestes momentos non se permite o acceso de menores.

Podes acceder, dentro dos horario da Aula (09:00 – 13:30) ao uso libre do seu equipamento sempre que dispoñas de un usuario da rede ceMIT. Nestes centros lévanse a cabo cursos de formación, charlas e obradoiros de diferentes temáticas no eido das TIC.

Medio Ambiente

Os cidadáns que desexen queimar restos agrícolas ou forestais en terreos agrícolas, terreos forestais e zonas de influencia forestal nos períodos habilitados poden cumprir coa esixencia de comunicación previa chamando ao teléfono 012, ou ben accedendo ao trámite de comunicación de queimas por internet.

TRÁMITE DE COMUNICACIÓN DE QUEIMAS

No resto de terreos deberán poñerse en contacto coa Área de Medio Ambiente do Concello de Ribadeo a través do teléfono 982 120 701 ou do correo electrónico sostibilidade@ribadeo.org.

Si, hai un servizo mensual de recollida a particulares, tanto de obxectos de madeira como de metálicos. O refugallo metálico recóllese o primeiro martes de cada mes e o de madeira o último martes do mes.

Para solicitar este servizo, que ten un custo de 3,20 euros, debes dirixirte ás oficinas da secretaría antes das 14:00 horas do venres anterior ao día da recollida.

O refugallo debe depositarse antes das 9 da mañá do día que corresponde e debe colocarse de forma que non produza atrancos na rúa ou a beirarrúa.

Estes residuos, así como vidro, plásticos, metais, esprais, baterías, e outros moitos que podes consultar aquí podes depositalos no punto limpo que o Concello de Ribadeo ten no lugar do Valín (Ove). Para máis información sobre o seu funcionamento podes chamar ao 647 869 176.

Tráfico

No caso de que se trate de un coche novo debo achegarme ao concello xunto coa ficha do vehículo, cubrir a alta do mesmo e pagar o IVTM, para despois continuar o proceso na Xefatura de Tráfico de Lugo.

As multas de tráfico páganse ben nas oficinas de Caixa Nova, ben por xiro postal. Hai que indicar no pago o número de expediente, nome e enderezo e dirixilo ao Concello de Ribadeo.

En caso de desacordo coa denuncia, o denunciado poderá formular unha alegación, ao abeiro do art. 79.1 da Lei 339/1990. Este escrito de alegacións deberá presentarse perante a Alcaldía no prazo de 15 hábiles desde a recepción da notificación da denuncia, que deberá presentarse ou remitirse ao Rexistro Xeral do Concello de Ribadeo.

No suposto de non presentar alegacións dentro do prazo establecido , o contido da notificación transformase en proposta de sanción, ao abeiro do establecido no art.13.2 do Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, que regula o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

Turismo

Para visitar a praia e poder pasear polo seu areal debe estar a marea baixa.

TABOA DE MAREAS

Urbanismo, obras e infraestruturas municipais

Si, só tes que cubrir unha solicitude acompañada dun plano onde figure o terreo a certificar e pagar as taxas correspondentes.

Debes acudir á Oficina da Área de Rehabilitación do Casco Histórico, que é a que se encarga de tramitar as axudas que existen para esta zona. Atoparala na primeira planta da Casa do Concello.

Podes solicitala nas oficinas da secretaría do Concello, acompañada dun plano a escala da súa situación, con distancias a posibles camiños, pistas, estradas… Tamén podería servir unha fotografía. A expedición da certificación urbanística ten un custe de 3,50 euros.

Podes obtela acudindo ao Negociado 02 da Secretaría do Concello. Alí deberás cubrir a instancia correspondente e achegar a documentación necesaria que che sexa requirida.

No departamento de Obras poden proporcionarche esa información, unha vez solicitada por escrito. Se ademais precisas unha copia do proxecto, deberás abonar as taxas correspondentes ás fotocopias.

Debes acudir á Oficina da Área de Rehabilitación do Casco Histórico, que é a que se encarga de tramitar as axudas que existen para esta zona. Atoparala na primeira planta da Casa do Concello.

Mediante unha solicitude, debidamente asinada, e dirixida ao alcalde. Nela farás constar o teu nome, dirección, teléfono e o lugar para o que solicitas a luz ou o colector. Nas oficinas do Concello existe un modelo de solicitude para estes casos.

Si, tes que facelo cunha antelación de dous días, pagar as taxas correspondentes e, posteriormente, notificaráseche a autorización.

Vodas e parellas de feito

O procedemento debe iniciarse no Xulgado de Paz e, logo disto, proseguir a tramitación no Concello.

Os lugares dispoñibles son a Casa Consistorial e o Forte de San Damián.

Neste caso debedes inscribirvos no Concello, cubrindo unha declaración xurada, e logo no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.