Concello de Ribadeo

Servizos para o emprendemento

O Concello de Ribadeo, consciente da necesidade de desenvolver o espírito empresarial a nivel local, conta cun servizo de titoría personalizado para apoiar e asesorar a túa idea de negocio e para que este chegue a converterse nunha empresa viable, de calidade e con sentido de futuro.

O noso traballo neste senso realízase a través de:

Promoción da cultura emprendedora, con actividades deseñadas para poñer en valor o emprendemento e para xerar unha nova cultura empresarial.

Información e apoio a todas aquelas persoas que desexen instalar a súa empresa no concello.

Asesoramento para a posta en marcha de novas iniciativas empresariais que supoñan a creación de emprego, a diversificación da actividade económica do territorio e unha maior oferta que satisfaga as novas demandas da poboación. Neste senso informamos sobre as formas xurídicas, os trámites de constitución de empresas, a lexislación vixente… ao tempo que prestamos asesoramento na tramitación de axudas e subvencións e na procura de financiamento.

Difusión das oportunidades e das potencias de negocio en Ribadeo, a través dunha serie de medidas entre as que destaca a edición de guías especializadas.

Guías para o teu negocio

O sector servizos ten un peso significativo dentro da nosa economía local, especialmente o comercio polo miúdo, que posúe unha importante potencialidade de crecemento.

Identificando as novas oportunidades de negocio queremos achegarlle á poboación recursos para diversificar o comercio polo miúdo, de cara a paliar as súas posibles carencias e a promover o autoemprego na nosa localidade.

Con esta finalidade, e logo de analizar as necesidades do comercio local, o Concello de Ribadeo editou 5 microguías dirixidas a detectar oportunidades de negocio concretas a partir da situación actual do comercio en Ribadeo e a facilitarlle ao emprendedor/a unha información específica para concretar aspectos fundamentais da empresa que quere crear. Podes descargalas aquí:

Microguía para café-bar e ludotecasMicroguía para tendas de reparación de calzadoMicroguía para tendas de alimentación especializadaMicroguía para tendas de modaMicroguía para tendas de produtos de perruquería e estética

Xunto con estas microguías editouse tamén unha Guía xeral de actividade que ofrece información básica para a posta en marcha dun negocio no eido do comercio polo miúdo (formas xurídicas, trámites, calidade no pequeno comercio e lexislación no eido comercial).

Guía xeral de actividade