Concello de Ribadeo

Accesibilidade

O Concello de Ribadeo comprométese a facer accesibles o seu sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web do Concello de Ribadeo.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co RD 1112/2018:

  • Existen contidos nos que se utiliza a cor para diferenciar o texto das ligazóns e a relación de luminosidade entre as cores non chega ao mínimo, podendo provocar problemas de recoñecemento das ligazóns afectando o requisito 9.1.4.1
  • Existen ligazóns que pola súa lonxitude afectan á accesibilidade cognitiva afectando o requisito 9.2.4.4
  • Existen formularios que non contan cun botón estándar de envío que facilite a capacidade de predición afectando o requisito 9.3.2.2 Ao recibir entradas de UNE-EN 301549:2022.
  • Nalgunhas noticias ou contidos estáticos non revisados desde a súa publicación, poden existir erros de marcado HTML ou uso de elementos HTML para modificar a presentación dos contidos que poden provocar erros semánticos ou algún problema de visualización en determinados dispositivos ou produtos de apoio.
  • No portal puidese existir contidos noutros idiomas nos que non está etiquetaxe correctamente o cambio de idioma.
  • Nalgúns contidos podería detectarse certa falta de contraste.
  • Nalgunhas páxinas poderían identificarse problemas na xeración do html (ex. listas incorrectamente formadas, táboas que non cumpren por completo a normativa de accesibilidade, textos de ligazóns demasiado longos e iframes sen a información necesaria)

O gran número de páxinas e persoas que manteñen os contidos web municipais poden facer que se produzan erros que impidan o cumprimento estrito destas normas ou que algún usuario non acceda á información.

Carga desproporcionada: non aplica.

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 07/12/23

Observacións e datos de contacto

En atención ao disposto no artigo 10.2 do RD 1112/2018 pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade, tales como: informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web.

Tamén pode presentar:

  • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
  • Ou unha solicitude de información accesible relativa a contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 (segundo establece o artigo 3.4) ou a contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada. Na solicitude de información accesible débense concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e peticións que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As comunicacións, queixas e solicitudes serán recibidas e tratadas polo Concello de Ribadeo.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese #de acordo con a decisión adoptada ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5 do RD 1112/2018, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderá iniciar esa reclamación transcórrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.