Concello de Ribadeo

Política de privacidade

A presente política de privacidade aplícase ao tratamento dos datos persoais dos usuarios de ribadeo.gal, en diante, o SITIO WEB, do que é titular o Concello de Ribadeo, en diante, o RESPONSABLE DO TRATAMENTO.

Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade deseñouse de acordo con o REGULAMENTO (UE) 2016/679 do PARLAMENTO EUROPEO e do CONSELLO, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos), en diante RGPD UE 2016/679, e no que non contradiga o mencionado Regulamento, polo disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, en diante LOPDGDD 3/2018.

Ao facilitarnos os seus datos, o cliente e/o usuario declara ler e coñecer a presente Política de Privacidade, prestando o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais de acordo ás finalidades e termos aquí expresados.

Información básica sobre protección de datos

 • Responsable: Concello de Ribadeo.
 • Finalidade: Contactar co interesado, atender peticións de información recibidas e responder as consultas expostas.
 • Lexitimación: Consentimento do interesado.
 • Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal.
 • Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose á dirección do responsable do tratamento en ribadeo@ribadeo.gal
 • Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos nas cláusulas anexas que se atopan en https://ribadeo.gal/politica-de-privacidade/

Información adicional sobre protección de datos

O responsable do tratamento é:
 • Identidade: Concello de Ribadeo
 • N.I.F.: P2705100B
 • Dirección: Praza de España, 1 - 27700 Ribadeo, Lugo
 • Teléfonos: (+34) 982 128 650 – (+34) 982 120 701
 • Correo electrónico: ribadeo@ribadeo.gal

Fines e base xurídica do tratamento

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO trata os datos persoais facilitados polos usuarios a través dos formularios electrónicos de recollida de datos persoais existentes no SITIO WEB para os fins que se identifican a continuación.

En relación co “Formulario de Contacto” e con outras consultas (as que poidan dirixirse a través das contas de correo electrónico que consten no SITIO WEB):

Finalidade: Contactar co interesado, atender as peticións de información recibidas e responder as consultas expostas.

Base xurídica que lexitima este tratamento: O consentimento do interesado, que poderá retirar en calquera momento.

Cando os datos solicitados nos formularios electrónicos sexan necesarios, o RESPONSABLE DO TRATAMENTO indicará devandito carácter obrigatorio no momento da recollida de datos dos usuarios e non facilitalos implicará que non poida atenderse a solicitude correspondente.

Que tipo de datos tratamos?

Para as finalidades expostas no apartado anterior trátase o conxunto de datos do Cliente que podemos dividir nas seguintes fontes e categorías:

a) Datos proporcionados de forma directa polo usuario: datos proporcionados de forma directa por cliente e/o usuario, xa sexa no momento de solicitude do servizo a través do enchemento de formularios electrónicos de recollida de datos persoais ou en formato papel habilitado para ese efecto como os facilitados a través de distintos medios como, por exemplo, solicitudes de información ou reclamacións interpostas. O usuario responsabilízase da súa veracidade e actualización.

b) Datos obtidos doutras fontes distintas do propio usuario: datos obtidos de fontes distintas do usuario, xa sexa por contar co seu consentimento ou por calquera outra habilitación legal (interese lexítimo, cumprimento dunha obrigación legal…).

Rexistro de actividades do tratamento

Informámoslle que os datos persoais que se obteñan do usuario como consecuencia do enchemento dos formularios electrónicos existentes no SITIO WEB forman parte do Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT) do RESPONSABLE DO TRATAMENTO, que se actualizará periodicamente #de acordo con o establecido no RGPD UE 2016/679 e na LOPDGDD 3/2018.

Destinatarios

Os datos persoais facilitados por de os interesados comunicaranse aos destinatarios que se indican a continuación.
En relación co “Formulario de Contacto” e con outras consultas (as que poidan dirixirse a través das contas de correo electrónico que consten no SITIO WEB):

Os proveedores do RESPONSABLE Do TRATAMENTO como encargados do tratamento, no marco da correspondente prestación de servizos de tecnoloxías da información.

Dinahosting, S.L., N.I.F.: B-15805419, aloxamento do sitio web e servizo de correo electrónico.

As autoridades e organismos competentes, na medida necesaria para o cumprimento de obligacións legais.

Transferencias a terceiros países

Google LLC, en base á Decisión de adecuación do Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.

Meta Platforms, Inc., en base á Decisión de adecuación do Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU.

Plazos de conservación

Os datos personais conservaranse:

a) Con carácter xeral:

Os datos conservaranse mentres non solicite súa supresión, e, en calquera caso, durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

b) En relación co “Formulario de Contacto” e con outras consultas (as que poidan dirixirse a través das contas de correo electrónico que consten no SITIO WEB):

Os datos persoais conservaranse ata a finalización da relación entre o RESPONSABLE DO TRATAMENTO e o usuario, salvo que este solicite con anterioridade a supresión dos mesmos, ou ata que o interesado retire o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para estes efectos, lémbrase ao interesado que deberá trasladar ao RESPONSABLE DO TRATAMENTO como destinatario ao que comunica datos persoais, calquera rectificación ou supresión dos datos dos seus representantes, autorizados e outras persoas de contacto.

Unha vez concluída a relación, na medida en que os datos persoais dos interesados sexan relevantes a efectos da responsabilidade do RESPONSABLE DO TRATAMENTO fronte aos usuarios, eses datos conservaranse, debidamente bloqueados, ao dispor das autoridades xudiciais ou as administracións públicas competentes, para a esixencia das responsabilidades derivadas do tratamento polo prazo de prescrición das mesmas.

Dereitos dos interesados

Os usuarios do SITIO WEB poderán exercitar ante o RESPONSABLE DO TRATAMENTO, na medida que sexan aplicables, os seguintes dereitos: acceso aos datos persoais, rectificación, supresión (dereito ao esquecemento), limitación do tratamento, portabilidad dos datos, oposición ao tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas e, cando o tratamento se base no consentimento, o dereito para retiralo en calquera momento.

Os usuarios poderán exercer eses dereitos mediante solicitude por escrito e asinada enviada á dirección postal do RESPONSABLE DO TRATAMENTO sita en Praza de España, 1 – 27700 Ribadeo, Lugo, ou a través da dirección de correo electrónico ribadeo@ribadeo.gal, achegando, en ambos os casos o interesado, unha proba de identidade valida en dereito, como fotocopia do DNI/NIE ou documento equivalente, e indicando claramente o dereito que desexa exercitar.

Os usuarios tamén terán dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control competente (Axencia Española de Protección de Datos) se observa que o tratamento non se axusta á normativa vixente ou considera vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, a través da páxina WEB https://www.aepd.es

Estes dereitos serán atendidos polo RESPONSABLE DO TRATAMENTO no prazo de 1 mes, que poderá ampliarse a 2 meses se a complexidade da solicitude ou o número de solicitudes recibidas así o esixe. Todo iso sen prexuízo do deber de conservar certos datos nos termos legais e ata que prescriban as posibles responsabilidades derivadas dun posible tratamento, ou, no seu caso, dunha relación contractual.

Ademais do anterior, e en relación coa normativa de protección de datos, os Usuarios que o soliciten, teñen a posibilidade de organizar o destino dos seus datos despois do seu falecemento.

Política de redes sociais

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO conta con perfiles nas seguintes redes sociais de Internet.

Facebook: https://www.facebook.com/ConcellodeRibadeo
X: https://twitter.com/ConcelloRibadeo
Instagram: https://www.instagram.com/ribadeo.gal

Neste suposto considérase responsable do tratamento dos datos dos seus usuarios, enténdase tamén aos seguidores, subscritores, fans, ou simplemente persoas que realicen comentarios ou consultas por estas vías.

En tal sentido, o RESPONSABLE DO TRATAMENTO podería utilizar este perfil para informar os seus usuarios de noticias que considere apropiadas coa finalidade dos servizos ofrecidos, ou quizais tamén podería compartir información ou artigos de actualidade publicados por outros usuarios das redes sociais.

En ningún caso utilizará información persoal dos usuarios sen o seu consentimento para ter relacións distintas ás esperadas na rede social mencionada, solicitando no seu caso a conformidade do propio usuario.

Veracidade dos datos facilitados polos interesados

O usuario é responsable de que a información que proporcione mediante o enchemento dos formularios electrónicos que se poñen á súa disposición no SITIO WEB ou mediante o envío pola súa banda de correos electrónicos ás distintas contas existentes baixo o dominio na internet ribadeo.gal sexa certa, respondendo da exactitude de todos os datos que comunique e manterá actualizada a mesma para que reflictan unha situación real, sendo responsable de informacións falsas ou inexactas que proporcione e dos danos, molestias e problemas que puidesen causar ao RESPONSABLE DO TRATAMENTO ou a terceiros.

Medidas de seguridade

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO garante que implementou no SITIO WEB as políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establece o RGPD UE 2016/679 e a LOPDGDD 3/2018 co fin de protexer os dereitos e liberdades dos usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO para protexer os dereitos individuais, sobre todo en relación cos tratamentos automatizados e con vontade de ser transparentes cos usuarios, estableceu unha política que recolle o conxunto dos devanditos tratamentos, os fins perseguidos por estes últimos, a lexitimidade dos mesmos e tamén os instrumentos ao dispor do usuario para que poida exercer os seus dereitos.

O SITIO WEB está creado co sistema de xestión de contidos Wordpress mediante o construtor visual WPBakery PageBuilder, complementado co plugin Complianz – GDPR/CCPA Cookie Consent para a xestión e obtención do consentimento do usuario sobre o uso das cookies do sitio web, co plugin One Click Accessibility para facer o sitio web accesible conforme ao Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público e ten instalado un certificado de cifrado SSL activado para todo o dominio e o sistema reCAPTCHA para detectar o tráfico procedente de programas automatizados ou bots permitindo ao usuario o envío seguro dos seus datos persoais a través dos formularios electrónicos de recollida de datos persoais existentes, deseñados co plugin Contact Form 7.

O SITIO WEB está aloxado nos servidores que Dinahosting, S.L. con N.I.F.: B-15805419 e domicilio en Rúa dás Salvadas 41, baixo 15705 Santiago de Compostela (A Coruña), ofrece ao RESPONSABLE DO TRATAMENTO, sendo a dirección IP asignada de rango español.

Toda a información será gardada e xestionada coa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade informáticas necesarias para impedir o acceso ou uso indebido dos seus datos, a súa manipulación, deterioración ou perda.

Con todo, o cliente e/o usuario debe ter en conta que a seguridade dos sistemas informáticos nunca é absoluta. Cando se facilitan datos persoais por Internet, dita información puidese ser recollida sen o seu consentimento e tratada por terceiros non autorizados. O RESPONSABLE DO TRATAMENTO declina, calquera tipo de responsabilidade sobre as consecuencias deses actos poidan ter para o Usuario, se publicou a información voluntariamente.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte do RESPONSABLE DO TRATAMENTO na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade. Certos servizos prestados no SITIO WEB poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

Cambios na presente política de privacidade

O RESPONSABLE DO TRATAMENTO resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais, de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos, así como a prácticas da industria.

Nos devanditos supostos, o RESPONSABLE DO TRATAMENTO anunciará nos sitios web os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Esta política de privacidade poderá ser complementada polo Aviso Legal, a Política de Cookies e as Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, recóllanse para determinados servizos, se devandito acceso supón algunha especialidade en materia de protección de datos de carácter persoal.