Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Licenza municipal de apertura

Este é o trámite que deben realizar aquelas persoas que vaian a abrir un negocio no Concello de Ribadeo, ou ben a solicitar a modificación da titularidade de un establecemento xa operativo.


Documentación: Para os casos de nova apertura de actividades suxeitas ao Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas os/as interesados/as deberán presentar:

Para aqueles casos de actividades inocuas, a documentación requirida é a seguinte:

Para realizar un cambio de titular, e no caso de que se vaian a realizar obras maiores, prodúcese a modificación da actividade, o que implica que se debe iniciar a tramitación que corresponda: Actividade Clasificada ou Inocua.

No caso de non realizar obras maiores debe entregarse:


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo