Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Solicitude para contrato de traballo temporal

Este é o trámite que deben realizar aquelas persoas que tivesen coñecemento dunha convocatoria realizada polo Concello de Ribadeo para unha contratación laboral temporal.


Requisitos:

A persoa que entrega esta solicitude debe aceptar as bases da convocatoria á que se presenta, así como todos os requisitos xerais e específicos sinalados na mesma.


Documentación: Requírese, para este trámite, que o/a interesado/a presente copias e orixinais ou copias xa compulsadas de:


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo