Concello de Ribadeo


Compartir:

Trámites


Inscrición no rexistro municipal de parellas de feito

Aquelas parellas que desexen inscribirse no rexistro municipal de parellas de feito deben ter en conta todo o que se indica neste trámite. 


Requisitos:

As persoas que desexen inscribirse neste rexistro teñen a obriga de entregar unha declaración na que manifesten, entre outros requisitos, non estar ligadas con vínculo matrimonial, non estar inscritas como membros doutra unión non matrimonial con cancelada, non ter sido declaradas incapacitadas por resolución xudicial, non ter relación de parentesco por consanguinidade ou adopción en liña directa e non ter relación de parentesco colateral por consanguinidade ou adopción de até o segundo grao.


Documentación
© 2008 Concello de Ribadeo