Concello de Ribadeo


Compartir:

Comisións informativas


No Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Ribadeo establécese a función, composición, réxime de sesións, etc., das súas comisións informativas, tanto das permanentes como das especiais.

A Comisión Informativa Permanente constitúese como un órgano de estudo, proposta ou consulta dos asuntos que deben ser sometidos a decisión do órgano correspondente.

O pleno do 4 de xullo de 2019 adoptou o acordo relativo á creación e composición das seguintes comisións: A composición das comisións informativas ordinarias é a seguinte:© 2008 Concello de Ribadeo