Concello de Ribadeo


Compartir:

Concellarías


As eleccións municipais celebradas o 24 de maio de 2015 deron como resultado a creación dun goberno do BNG. Nel, foron delegadas algunhas das atribucións do alcalde as/aos seguintes concelleiras/os:

Estas atribucións abranguen a delegación de firmas, a dirección interna, a xestión dos diferentes servizos con facultades resolutorias e a autorización do gasto. Esta última debe efectuarse previa proposta á Xunta de Goberno Local coa excepción dos casos de urxencia xustificada, nos que se aprobará directamente por parte da alcaldía.


As áreas de traballo que non foron delegadas e que son competencia da alcaldía son:
Concelleiros/as do grupo de goberno

Concelleiros/as do grupo de goberno
© 2008 Concello de Ribadeo